Pages

Tuesday, March 29, 2011

കോഴിക്കോടന്‍ ബിരിയാണി


മന്‍സമ്മാര്ടെ ഖല്‍ബ് വയറ്റത്താണ്ന്ന് ചെലോര് പറയല്ണ്ട് എപ്പളും ശര്യല്ലെങ്കിലും ചെലപ്പം അത് സത്യാവും. ങ്ങള് പൈച്ചിട്ട് ഒരു നൂര്‍ത്തില്ലാണ്ട് നിക്കാന്ന് വിജാരിച്ചോളീ, അന്ന് ഹര്‍ത്താലാണ് കൈയില് കാശ്ണ്ടായിറ്റും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്യാന്‍ കിട്ടാന്‍ല്യ. അങ്ങനെ നിക്കുമ്പം ആരെങ്കിലും പാക്ക് ഒണക്ക ബിസ്കറ്റ് തന്നാല്‍ അറുപ്പിശ്ക്കനായ ങ്ങള് ഓന്‍ ഒരു കാര്യം ചോയ്ച്ചാല്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കൂലേ.
ഞാള് പര്‍ഞ്ഞ് വര്ന്ന കാര്യം വേറെയാണ്. ഞാക്ക് കോയിക്കോട്ടൊക്കെ രൂചീന്റെ എക്സ്ട്രീമ്ന്ന് വച്ചാല്‍ അത് ബിരിയാണിയാണ്. കല്യാണോ പൊരേപ്പാര്‍ക്കലോ നിശ്ചയോ എന്ത് ആഘോഷണ്ടായാലും ഞമ്മള് ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് കയറ്റും. കോയിക്കോടന്‍ ബിരിയാണീന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ബിരിയാണികള് തിന്ന്വോക്കണമെന്ന് ഞമ്മക്ക് പിന്ന്യാണ് പുടികിട്ടിയത്. ഞാള് ധമ്മ് ബിരിയാണ്യാ
ണ് വെക്കുക. അത്ന്ന്ച്ചാല് കോയിക്കഷണൂം ചോറും മറ്റ് എല്ലാ മസാലക്കൂട്ടും കൂടി ബല്യ ചെമ്പിലാക്കി തായത്തും മോള്ളും തീ വെക്കും. മോള്ള് ചെമ്പ് ഒട്ടിച്ച് പശ തേച്ച് വെക്കും. ആ ധമ്മില് നെയ്യൊക്കെ ഉര്കി കോയിന്റെ കാല്മ്മല് പിടിച്ച് മസാലീം ആയിറ്റ് നല്ലോണം കൂടും. മസാലന്റെ മുയിമന്‍ രസൂം കോയിമ്മല് കിട്ടും.
ധമ്മ്ങ്ങനെ പൊളിക്കണം ഞ്ചപ്പാേേ ആ മണം അടിച്ചാല്‍ നമ്പൂരാര് പോലും ഞങ്ങ് എലിടീം ന്ന് പറയും. ങ്ങന്യൊക്കെയാണ് ഞാളെ ബിരിയാണി. ഈ കാര്യം വിചാരിച്ച് ഞാള് തിരോന്തോരത്ത് ഹോട്ടല്ല് കേറ്യാ കോയാ കാര്യം പോക്കാണ്. ഈടെ ഇവര് നെയ്ച്ചോറ് ഒര് ചെമ്പില് വെക്കും. കോയിനെ വേറെ ചെമ്പില്‍ കറ്യാക്കിവെക്കും. ന്ന്റ്റ് മ്മള് ഒരു ബിര്യാണി ങട്ട് പോരട്ടെന്ന് പര്‍ഞ്ഞാ ഓര് രണ്ടുംകൂടി മിക്സാക്കി മുന്നില് വെക്കും. അള്ളോ അത് കയിക്കാന്‍ ബയങ്കര പാടാ കോയാ.. കൈയിലെ കാശും പോവും തൊള്ളീം കേടാകും.

ങ്ങനെ ബേജാറായി നടക്കുമ്പളാ മലബാര്‍ ഹോട്ടല്‍ കോയിക്കോടന്‍ ബിരിയാണീന്ന് ബോഡ് കണ്ടത്. ഹള്ളോ ഞമ്മക്ക് പെര്ത്ത് സന്തോശായി. ഓടിപ്പോയി ഹോട്ടല്ല് കയറി. മോനേ കാര്യം പയേത് തന്നെ. എന്ത് ചെയ്യാനാപ്പാ... ഞാള് ബില്ല് കൊട്ക്കാന്‍ പോയപ്പം പൈസവാങ്ങ്യ ചെക്കനോട് ചോയ്ച്ച് മോനെ ഞ്ഞി കോയ്ക്കോട് കണ്ട്ക്വ? ചെക്കന്‍ മഞ്ഞപ്പല്ലൂം കാട്ടി ഒരിളി ഇളിച്ചു അപ്പം ഓനെ എന്തെക്കെ ചെയ്യണംന്ന് ഒരു തീര്‍ച്ചീം ല്ലാത്തോണ്ട് ഞമ്മള് ബെര്‍തെ വിട്ട്

Saturday, March 26, 2011

കോഴിക്കോടന്‍ ഹല്‍വ


ചെലോര്‍ക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരണ്ട് ഈ കോയിക്കോടന്‍ അലുവാന്നെച്ചാല് ഞാളെ കോയിക്കോട്ട് സമ്ര്‍ദ്യായി വളര്ന്ന സാന്നാണ്ന്ന്. എടക്ക് നാട്ട് പോയി വര്മ്പം ഇത്തിര്യെണ്ണം പെറുക്കി ഓര്‍ക്ക് കൊടുത്താല്‍ പോരെന്നൊക്കിള്ള ഭാവാണ്. എന്നാല്‍ കേട്ടോളി ഈ കോയിക്കോടന്‍ അലുവാന്ന് വച്ചാല്‍ ഞാള് പൊരേന്റെ മുറ്റത്ത് കുയ്യ് കുയിച്ച് വിത്തിട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കുണ്ടാമണ്ടിയൊന്നൂല്ല. കോയിക്കോട്ടെ അപ്പക്കൂടുകളില്‍ ആട്ത്തെ എസ്പേട്ട് കുക്കന്‍മാര്ണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ സാന്നം. ആര് എസ്പേട്ട് കുക്കന്‍മാര് മന്‍സിലായോ, ഇത് തൊട്ടാല് നല്ല പതംണ്ടാവും തൊള്ളേല് വെച്ചാല് വെള്ളം ഊറും അത്രൊക്കേ ഉള്ളൂ. ഇവടെ അലുവാന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടിക്കണ്ടം പോലത്തെ സാന്നം തിന്ന് ശീലിച്ചോര്‍ക്ക് അത് കാണുമ്പം മൊഞ്ചത്തീനെകണ്ട കാക്കാമാരുടെ ആര്‍ത്തിയാണ്. പറഞ്ഞ് ബര്ന്ന കാര്യം ബേറെ.
ഇങ്ങനെള്ള സല്‍സൊബാവിയായ കോയിക്കോടന്‍ അല്‍വ കൊണ്ടു കൊടുത്താലും ലവന്‍മാരെ മോന്തായത്തില്‍ വെട്ടം വിഗ്ഗൂല. ഇഞ്ചെ പഹയാ അന്‍ക് ഒരു അയിമ്പത് ഉറുപ്പീ കൂടി അതികം കൊടുത്തൂടേന്ന്യോന്നാ ചോയിക്യ. ഓന്യൊക്കെ തക്യാന്‍ തെരണ്ടീന്റെ വാല്‍വേണെണ്ടി പുതിയാപ്പ കടപ്പൊറം വരെ പോണല്ലോച്ച്ട്ടാണ് ഒയിവാക്കിയത്.

Tuesday, March 22, 2011

കൂറ മണ്ണാച്ചനെ പിടിക്യാ? അതോ മറിച്ചോ

ഞാളെ കുളിമുറീന്റെര്യത്ത് ഒരു കൂറയും മണ്ണാച്ചനും കൂടി കൂട്ടംകൂടി ബെടി പറയ്ന്ന കണ്ടപ്പം ഞാമ്പര്‍ഞ്ഞ് നോക്കീനെടാ ദാ കൂറ മണ്ണാച്ചനെ മിണ്ങ്ങ്ണ്. ഇഞ്ചപ്പോ ദ് കേട്ട് അയിറ്റിങ്ങള് ഇങ്ങനെ ന്നെ തുറിച്ച് നോക്ക്വാ.. എന്തോ അറബ്യെറ്റം പറഞ്ഞായിരി. അവറ്റേളെ പറഞ്ഞ് മന്‍സിലാക്കാമ്പെട്ട പാടേ..
ഓര്ക്ക് എന്തും ആവാം.. ചോറിന് ച്വാറ് ന്നും മന്‍സമ്മാരെ അപ്പീന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാം. ഞമ്മളൊക്കെ പറമ്പില് വീടിണ്ടാക്കുമ്പോ ഇവര് ഫൂമില് വീട് പണിയുകയാണ് ചെയ്വ. സദ്യേന്റെ കാര്യാ പരമ വിറ്റ്. ഞമ്മളൊക്കെ കല്യാണണ്ട് ച്ചാ ഒരു മൂരീനെ അങ്ങട് അറക്കും. അല്ലെങ്കില് കോയീനെ ശര്യാക്കും. യെവന്‍മാര് പിശ്ക്കന്‍മാര്. വായേന്റെ എലീം വിരിക്കും. ച്ചിരി ചോറ് വെളമ്പീറ്റ് കറികള് തുള്ളി തുള്ളി ഉറ്റിച്ച് ഓടും ഞമ്മള് വായില്‍ ബെക്കുമ്പത്തേക്ക് തീര്‍ന്ന്ണ്ടാവും. പിന്നീം പാഞ്ഞ് വന്ന് സാമ്പാര്‍ന്നറിണ സാന്നം ഒയിക്ക്യും. അത് കയിക്കുന്നോരെ സമ്മയ്ക്കണപ്പാ.. പിന്നീം ബെരും പുളിസേരി രസം മോര് ന്നൊക്കെ പര്‍ഞ്ഞിറ്റ്. ബല്ല കാര്യൂംണ്ടോ ഒരു കോയി ബിരിയാണി കൊടുത്താപ്പോരേ.
എന്തര് പറയാന്‍ ന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ന്താന്നറിയ്വോ ഹോ ഞമ്മളെന്താക്കാനാ പടച്ചോനേ ന്നാ..

ഇവറ്റകള്‍ ഞമ്മളെക്കാണുമ്പൊ എപ്പളും പറയും ഇത് ബല്യ തൊന്തരവായല്ലോന്ന്...